De nieuwjaarsreceptie van Luctor et Emergo was met een volle kantine zeer gezellig te noemen.  Voorzitter Sandor Nijkamp was goed voorbereid maar toch een beetje gespannen voor zijn eerste speech in het nieuwe jaar. De huldiging van de vele jubilarissen ging met veel gelach en met luid applaus van de vele aanwezigen gepaard. Maar er werden ook serieuze zaken besproken. Hieronder volgt de tekst van Sandor zijn toespraak zodat een ieder het nog eens na kan lezen.

Al met al kan het bestuur  terugkijken op een zeer gezellige nieuwjaarsreceptie.

Nieuwjaarsreceptie 6-1-2019

Allemaal hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van a.v.c. Luctor et Emergo.

Een bijzonder hartelijk welkom aan de ereleden en onze jubilarissen. De jubilarissen zullen na de pauze worden gehuldigd. Er zijn vandaag veel jubilarissen. Voor een ieder die gehuldigd wordt zal ik een klein woord richten. Helaas hebben we afzeggingen ontvangen van Herman Noppers, Piet Jonkman, Geert Kroeze, Wout Bonthuis en Henk Botterman. Voor hen zal het bestuur een passende oplossing zoeken om hen de versierselen te overhandigen.

Graag wil het bestuur met u terugblikken op het jaar 2018. Een jaar waarin veel is gebeurd. Daarnaast zullen wij u een blik geven in welke stappen er in de organisatie hebben plaatsgevonden, welke stappen er nog ondernomen gaan worden en tot slot waar onze vereniging in de loop van de tijd mede met jullie hulp zal moeten gaan staan.

Het jaar 2018 stond in het teken van vrijwilligers werving voor de diverse openstaande vacatures van de nodige bestuur- en commissiefuncties. Onze vereniging stond zoals bekend op een nulpunt. Op vrijdag 7 september 2018 heb ik mijzelf als kandidaat voorgesteld om voorzitter van onze vereniging te worden. Met dien verstande dat dit niet gelijk de oplossing is van alle problemen, ik het niet alleen kan en de hulp van het bestuur, de commissies en de leden hier dringend voor nodig heb.

We zijn als bestuur gestart om te kijken waar Luctor in eerste instantie behoefte aan had. Begonnen is om op technisch voetbalgebied nieuwe energie te steken. Bert Buld heeft zich aangemeld om hiermee aan de slag te gaan. Na overleg met afgevaardigden van de jeugdcommissie om de lopende zaken te bespreken en een beeld te krijgen van de huidige situatie, bleek dat de prioriteit lag bij de continuïteit van het technische beleid bij onze eerste selectie. Na het wegvallen van vele selectiespelers, het stoppen van coördinatoren Bart Edel en Tonnie Poelakker is Bert hier met hulp van enkele prominente Luctor leden het gesprek aangegaan. Hieruit is voort gekomen dat Bart en Tonnie het seizoen af zullen maken en hun kennis over gaan dragen aan Tom Jacobs en Gert Schorn. Tom en Gert zullen dit seizoen met hen mee gaan lopen en hun taken het volgende seizoen over gaan nemen. Bart en Tonnie zullen nadien als klankbord voor hen beschikbaar blijven. Wij als bestuur zijn blij met deze stap. Net zoals wij blij zijn dat Bart en Tonnie voor onze vereniging actief zullen blijven.

Vanuit dit perspectief is in samenwerking met de jeugdcommissie de groep nu bezig op voetbalbeleid stappen te zetten. Stappen die tot gevolg moeten hebben dat onze vereniging vanuit de doorstroming van de jeugd weer een respectabel 2e selectie elftal kan samenstellen. Dit is van belang om achter ons eerste elftal een elftal op been te krijgen die de concurrentie met eerst selectie spelers aan kan gaan.

In samenwerking met de jeugdcommissie wordt tevens gekeken hoe het voetbalopleidingsplan aan de tijd kan worden aangepast. Ook dit is op dit moment in ontwikkeling en wordt uitgewerkt.

Zoals u ziet wordt er veel werk verricht en hiervoor is niet alleen tijd, maar ook geduld, begrip en hulp voor nodig.

De jeugdcommissie heeft met ondersteuning van Rob Rijnbeek aan het begin van het seizoen voor de jeugdteams ouderavonden georganiseerd waar een dringend beroep op de ouders is gedaan om zich

niet alleen voor onze vereniging maar zich ook voor haar eigen kind in te zetten. Duidelijk is gemaakt dat zonder vrijwilligers het niet mogelijk is om hun kind te laten voetballen bij onze vereniging. Mede door deze ouderavonden zijn veel lege plekken van trainers en/of leiders van teams ingevuld. Daarnaast zijn tijdens deze ouderavonden formulieren aan de ouders uitgereikt waar zij konden kiezen voor welke vrijwilligersactiviteiten zij eventueel beschikbaar zijn. We mogen nu achteraf ook concluderen dat deze ouderavonden een succes bleken te zijn. Maar vergeet niet dat door de enorme groei van het aantal jeugdleden de jeugdcommissie heel veel werk verricht. In onze ogen te veel werk verricht met het huidige aantal aanwezige commissieleden. Er zijn nog coördinatoren nodig die de jongste jeugd gaat ondersteunen. Veel van dit werk valt op dit moment op de schouders van enkele commissieleden. Ook hier is aanvulling nodig om het vrijwilligerswerk voor hen lichter en plezieriger te maken.

De organisatie van de overige senioren verdient ook de nodige aandacht. Op dit moment heeft Herman Noppers als wedstrijdsecretaris de recreatieve senioren en oudere jeugd onder zijn hoede.

De beheerscommissie heeft naar de wens van de leden inmiddels geïnvesteerd in een nieuw kassasysteem met pinfunctie. De beheerscommissie zal voor de barmensen hier een speciale introductieavond organiseren om de barmensen hiermee kennis te laten maken. We kunnen ook melden dat vanuit de reeds eerder genoemde ouderavonden ouders zich beschikbaar hebben gesteld om op de zaterdag bardiensten te draaien. De ouderavonden waren dus, zoals reeds eerder gemeld meer dan succesvol te noemen.

De sponsorcommissie heeft zoals u hier in ons clubhuis ziet ook niet stilgezeten. Met hulp van enkele handige mannen hebben zij de reclame wanden met TV schermen gerealiseerd. Op korte termijn zal tevens de wand rondom het TV scherm worden behangen met historisch fotomateriaal. Op TV schermen zullen reclameboodschappen, wedstrijdprogramma’s en standen worden geprojecteerd. De schermen zijn beschikbaar gesteld door onze sponsors. Ook mogen er voetbalwedstrijden op het scherm bij de entree gekeken worden mits dit niet met de gemaakte afspraken met sponsors in de weg zit. Ook met de kledinguitgifte van het kledingplan is veel werk verricht. Aan 36 teams zijn de tenues en inloopshirts uitgereikt. De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit drie leden en deze verdienen meer hulp en ondersteuning. Ook hier geldt dat men het niet alleen kan, dus heb je tijd om hen te helpen…..meld je bij één van de commissie leden aan.

In september is begonnen om een PR en Communicatie groep bij elkaar te krijgen die communicatie naar de leden en overige belanghebbenden invulling kan geven. Deze groep is gevonden en heeft zichzelf al enkele doelstellingen gesteld. Zij zullen naast het beheer van de website ook andere communicatie middelen gaan ontwikkelen om het contact met de leden te verbeteren. U zult binnenkort de eerste resultaten kunnen bewonderen. Ik wens de groep veel succes en plezier met het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Verdere ontwikkelingen zijn onder andere dat een projectgroep duurzaam is geformeerd die voor onze vereniging gaat bekijken welke besparingen op elektriciteit-, gas- en waterverbruik haalbaar zijn. Het eerste project is gestart om te kijken welke besparing de vervanging van de veldverlichting door led verlichting op zal gaan leveren. Ook op het gebied van zonne-energie heeft men ideeën. Ook zij zitten niet stil.

Diverse leden hebben zich in het vorige seizoen voor de realisatie van statuten, privacy verklaring en huishoudelijke reglement ingezet zodat onze vereniging voldoet aan de huidige maatschappelijke eisen. Maar hier blijft het niet bij!! Voor de bewaking van deze stukken gaat het bestuur op zoek naar personen die hierop toezicht gaan houden.

Als de zojuist besproken ontwikkelingen volledig zullen zijn, de nog openstaande functies zijn opgevuld, wij met elkaar een eenduidig beleid voor ogen hebben kunnen wij ook organisatorisch een stap zetten in de ontwikkeling van een algeheel verenigingsbeleid. Dat is ons doel! Om dit te kunnen realiseren zal Rob Rijnbeek ook op achtergrond actief blijven en ondanks zijn drukke bestaan ondersteuning hieraan blijven bieden. Ook zullen wij gebruik blijven maken van prominente Luctor leden die als klankbord voor ons enorm belangrijk zijn.

Heeft u vragen hierover en wilt u uw mening hierin delen dan bent u ten allen tijden van harte welkom om het gesprek met ons aan te gaan.

Wat betreft het hoofdbestuur kunnen wij melden dat wij nog op zoek zijn naar een bestuurslid die algemene zaken onder zijn hoede neemt. Wat blijkt is dat potentiële kandidaten geen tijd hebben om een bestuursfunctie te kunnen aanvaarden. Vandaar dat veel projectgroepen of commissies toch als oplossing wordt gezien. Zij krijgen verantwoordelijkheid en geven advies aan het hoofdbestuur. Maar ook deze projectgroepen of commissies dienen een vast aanspreekpunt te hebben. Mede door gebruik te maken van de huidige moderne communicatiemiddelen hopen wij dat mede hierdoor de te besteden tijd voor een bestuursfunctie de verplichte aanwezigheid op de club kunnen verminderen. Dus heb je vragen over een bestuursfunctie algemene zaken? Lijkt het je iets? Meld het ons.

We zijn goed onderweg maar er is nog veel werk te verrichten.

Tot slot nog enkele belangrijke mededelingen:

In overleg met de technische zaken eerste selectie, spelersgroep en het hoofdbestuur is met trainer Remco Hammink overeengekomen dat Remco ook in het seizoen 2019/2020 de selectie van zijn oefenstof gaat voorzien. Met de overige technische stafleden is men nog in gesprek. De gesprekken verlopen echter positief.

Met betrekking tot de jeugdtrainers heeft Christiaan Noppers besloten na dit seizoen te stoppen als trainer van JO-19-1. Christiaan is reeds lange tijd verbonden aan dit team en heeft altijd naar tevredenheid gefunctioneerd. Wij respecteren zijn beslissing en wensen hem veel succes toe in de volgende stap in zijn trainerscarrière. In neem aan dat voor de nodige technische adviezen wij altijd een beroep op hem mogen doen. Nogmaals veel succes!

Met de overige jeugdtrainers is men nog in gesprek en daarover zult u binnenkort op de hoogte worden gebracht. Op dit moment nemen jeugdtrainers Frans Boegheim en Chris Boddeman deel aan de TC3 trainingscursus. Zij hopen dit in het voorjaar af te ronden. Wij wensen hen hierbij veel succes toe.

Van enkele activiteiten willen wij u ook graag op de hoogte brengen. De Grote Club Aktie heeft ook afgelopen jaar weer plaatsgevonden. Ondanks dat het voor enkele Luctor teams het toch wel teveel werk is gebleken heeft het grotendeel van onze Luctor teams zich weer formidabel ingezet. De totaalopbrengst van de Aktie is uiteindelijk € 2.280,00 geworden. Hiervoor een groot compliment aan diegenen die zich hiervoor hebben ingezet.

De oudpapiergroep heeft het afgelopen jaar bijna wonderen verricht. Ook met de hulp van enkele vaste leveranciers is de opbrengst uitgekomen boven een bedrag van € 4.000,00. Aangezien de opbrengst van de container van december jongstleden nog niet bekend is, is het vermelde bedrag al binnengehaald. Ook hiervoor een ieder die hier aan deel genomen heeft hartelijk dank.

We kunnen met elkaar Luctor verder brengen, dat kan alleen door open te staan voor onze vereniging, ons in te zetten, samen te werken, naar elkaars mening te luisteren en vooral in beweging te blijven.

Met deze slotzin ben ik aan het eind gekomen van een lang betoog. Voordat de pauze zo dadelijk begint en wij de jubilarissen gaan huldigen wil ik u namens het bestuur en overige commissies een gezond, gelukkig maar vooral een sportief 2019 wensen.

Proost!!!!

25 jaar lid van Luctor et Emergo:Machel Boddeman, Danny Jacobs, Erwin Bolk.

40 jaar lid van Luctor et Emergo: Dick Looms en Henri Obermeijer

40 jaar Lid van Luctor et Emergo:  Dinant Post, Jonnie Heideman, Erik Soer.

50 jaar lid van Luctor et Emergo: Jan Klok.

70 jaar lid van Luctor et Emergo: Meneer Jan Grobben.