Kanjerregels AVC Luctor et Emergo

Regel: We helpen elkaar

Wat betekent dit:

Voor het bestuur van Luctor:
–       Zorgt voor goede trainers en materiaal
–       Zorgt er voor, en bewaakt dat, alle teams belangrijk zijn en meetellen
–       Biedt kader (leiders, trainers, scheidsrechters) de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops, cursussen en opleidingen)
–       Zorgt voor goede (neutrale) scheidsrechters
–       Zorgt voor een goede accommodatie 

Voor leiders en trainers van Luctor:
–       Oog hebben voor het individu: zowel sociaal als sportief
–       Bewaken het groepsproces, werk aan teambuilding
–       Zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn voor trainingen en wedstrijden
–       Bereiden trainingen goed voor
–       Dragen zorg voor een vervoersplan t.b.v. uitwedstrijden
–       Zijn er tijdens training en wedstrijd voor hun spelers
–       Dragen zorg voor materiaal en kleding (wedstrijdtenues)

Voor ouders:
–       Tonen betrokkenheid bij het kind en het team
–       Helpen met veilig vervoer van spelers naar uitwedstrijden
–       Stimuleren en ondersteunen Luctor bij het hanteren van waarden en normen
–       Leveren, daar waar mogelijk, een bijdrage als vrijwilliger t.b.v. Luctor
–       Komen zoveel mogelijk kijken

Voor spelers:
–       Stellen zich positief op ten opzicht van de hele groep
–       Helpen met opruimen van materiaal
–       Laten de kleedkamer netjes/schoon achter
–       Helpen elkaar en accepteren verschillen
–       Oudere jeugd (A/B) zet zich in voor jongere jeugd (Mini.F en E.)
–       Komen op tijd en zijn zoveel mogelijk aanwezig
–       Meld je op tijd af voor een training of wedstrijd als daar een goede reden voor is

Gezamenlijk: dragen met elkaar zorg voor het Luctor-complex

Regel: We vertrouwen elkaar

Wat betekent dit:

Voor het bestuur van Luctor:
–       Bestuurt open en transparant
–       Zorgt voor een vertrouwenspersoon, voert beleid in deze en draagt dat uit
–       Maakt duidelijke afspraken en komt deze na
–       Zorgt voor een veilige omgeving
–       Sanctioneert niet-acceptabel gedrag/niet nakomen van afspraken

Voor leiders en trainers van Luctor:
–       Communiceren open en oprecht
–       Leveren onderling opbeurende en positieve kritiek
–       Roddel niet over (de ouders) van je spelers
–       Creëren een veilige situatie voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden. Dit o.a. door na training en wedstijden in (mini’s, E en F) of in de directe nabijheid van kleedkamers aanwezig te zijn.
–       Kunnen tegen hun verlies

Voor ouders:
–       Leveren opbeurende en positieve kritiek
–       Vertrouwen (uitstralen naar)trainers en leiders tijdens begeleiding van de wedstrijd
–       Onthouden zich van discussies in het openbaar
–       Kunnen tegen hun verlies

Voor spelers:
–       Communiceren open en oprecht
–       Leveren onderling opbeurende en positieve kritiek
–       Pesten niet
–       Kunnen tegen hun verlies

Regel: We lachen elkaar niet uit

Wat betekent dit:

Voor het bestuur van Luctor:
–       Foutief gedrag: discriminatie, pesten, etc. niet tolereren en kader hierin ondersteunen
–       Draagt er zorg voor dat ieder lid op zijn eigen niveau kan voetballen
–       Gaat respectvol om met ieder lid en geef het goede voorbeeld
–       Accepteert geen discriminatie

Voor leiders en trainers van Luctor:
–       Foutief gedrag: discriminatie, pesten, etc. niet tolereren en hier tegen optreden
–       Coachen positief (en daar past uitlachten niet bij)
–       Respecteer het niveau van je spelers en het team en geef goede voorbeeld

Voor ouders:
–       Kinderen wijzen op foutief gedrag
–       Bijzonderheden/signalen melden
–       Lachten niet om (andere) kinderen
–       Stimuleer uw kind om na afloop van wedstrijden en trainingen te douchen. Douchen is in principe verplicht.
–       Laat uw kind ook meedoen aan andere (jeugd-)activiteiten van de club

Voor spelers:
–       Tonen onderling respect en helpen/ondersteunen elkaar
–       Realiseer je dat je samen een team vormt en dat je samen wint en verliest

Regel: Niemand speelt de baas

Wat betekent dit:

Voor het bestuur van Luctor:
–       Toont respect voor alle leden (en ouders)
–       Staan open voor meningen en (positieve) kritiek
–       Waarborgen democratische besluitvorming

Voor leiders en trainers van Luctor:
–       Treden rechtvaardig op: zien toe op gedrag van spelers en treden waar nodig op
–       Staan open voor meningen en (positieve) kritiek
–       Werken aan teambuilding
–       Geven kaders aan inzake de rol van aanvoerder

Voor ouders:
–       Zien (mede) toe op gedrag van eigen kind
–       Onderkennen dat er sprake is van deelname aan een teamsport
–       Lever opbouwende kritiek

Voor spelers:
–       Respecteren en accepteren beslissingen van trainers, leiders en scheidsrechters
–       Dring jouw wil niet op aan anderen

Regel: Niemand doet zielig

Wat betekent dit:

Voor het bestuur van Luctor:
–       Creëert een vangnet en is er voor leden/ouders met echte problemen
–       Wijst actief op mogelijkheden waardoor financiële drempels ten aanzien van lidmaatschap worden weggenomen (v.b. Jeugd Sport Fonds)

Voor leiders en trainers van Luctor:
–       Hebben kennis van signalering en gaan zorgvuldig om met signalen
–       Communiceren met ouders/ informeren ouders over signalen/waarnemingen

Voor ouders:
–       Vertrouwen trainers en leiders en informeren/communiceren in het belang van het kind
–       Houd uw problemen thuis
–       Spreek uw kind aan als hij/zij zich niet aan de afspraken houdt
–       Denk mee bij oplossen van problemen

Voor spelers:
–       Hebben vertrouwen in trainers en leiders en maken onveiligheidsgevoelens met hen bespreekbaar
–       Sluiten elkaar niet buiten
–       Wees een kanjer

Regel: We hebben respect voor onszelf en voor anderen

Wat betekent dit:

Voor het bestuur van Luctor:
–       Laat iedereen in hun waarde en respecteert andere meningen
–       Zorgt voor een veilige omgeving
–       Geeft het goede voorbeeld
–       Ondersteunt scheidsrechters

Voor leiders en trainers van Luctor:
–       Gaan respectvol om met alle betrokkenen, incl. scheidsrechters en tegenstanders
–       Staan open voor nieuwe ideeën
–       Maken geen onderscheid: iedereen is gelijk
–       Fungeren als visitekaartje van de club, hebben een voorbeeldfunctie
–       Wensen leiding van de tegenpartij vooraf een prettige wedstrijd toe en na afloop succes in het vervolg van de competitie.
–       Bedanken na afloop de scheids-(en eventueel grens-)rechter voor de leiding.

Voor ouders:
–       Gedragen zich op sportieve wijze langs de lijn: positieve benadering, niet schelden
–       Hebben en tonen respect voor iedereen op en rond het veld

Voor spelers:
–       Respecteren en accepteren beslissingen van leiders/trainers en scheidsrechters
–       Gaan zorgvuldig om met andermans spullen
–       Pesten niet
–       Bedanken na afloop de spelers van de tegenpartij voor de wedstrijd toe en wensen hen succes in het vervolg van de competitie.
–       Bedanken na afloop de scheids-(en eventueel grens-)rechter voor de leiding.